Ερώτηση για την αρμοδιότητα καβόδεσης επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων ανοιχτού τύπου

24 ΦΕΒ

Με ερώτησή του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση, και 6 ακόμα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αν προτίθενται να προχωρήσουν σε τροποποίηση ή απόσυρση από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων της προσθήκης «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17».
Με την εν λόγω διάταξη δόθηκε η δυνατότητα, ειδικά για τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοιχτού τύπου, η από ξηράς πρόσδεση και λύση αυτών να διενεργείται και από το πλήρωμά τους. Ουσιαστικά λοιπόν, να μην εκτελείται η καβοδεσία των συγκεκριμένων πλοίων από επαγγελματίες φορτοεκφορτωτές, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον κλάδο των επαγγελματιών φορτοεκφορτοτών και την ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων.

Η Ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
– Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Περί αρμοδιότητας καβόδεσης επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων ανοιχτού τύπου.

Τον Δεκέμβριο του 2014 με την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 57 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17» (ΦΕΚ 3299/τ.Β΄/9-12-2014), προστέθηκε στο άρθρο 2 το εξής εδάφιο: «Ειδικά για τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοιχτού τύπου, η από ξηράς πρόσδεση και λύση αυτών δύναται, κατά την κρίση του πλοιάρχου, να διενεργείται και από το πλήρωμά τους». Με την εν λόγω διάταξη δόθηκε ουσιαστικά η δυνατότητα να μην εκτελείται η καβοδεσία των συγκεκριμένων πλοίων από επαγγελματίες φορτοεκφορτωτές.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. 14366/416/9-5-2013 ΚΥΑ «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος», στις «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» περιλαμβάνεται η καβόδεση πλοίων και σκαφών. Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 15107/437/15.5.13 ΚΥΑ ορίζεται σαφώς ότι «σε κάθε λιμάνι της χώρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών εργασιών, κατά την έννοια της περ. 1 της παρ. ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, από εργάτες που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από το ν. 4093/2012, όπως ισχύει, Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών […]».
Επιπλέον, οι Συλλογικές Συμβάσεις ναυτικής εργασίας δεν προβλέπουν την εν κινήσει πρόσδεση των πλοίων από τα πληρώματά τους.
Πέραν αυτού, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης καταλήγει σε απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ), καθώς μαζί με το εισόδημα των φορτοεκφορτωτών μειώνεται και η συλλογική τους εισφορά, χωρίς αναπλήρωση από εισφορές των ήδη έμμισθων μελών των πληρωμάτων των πλοίων που δύνανται να αναλάβουν τώρα την καβοδεσία.

Επειδή η επίμαχη προσθήκη στο άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 αντίκειται τόσο στο νόμο, βάσει του οποίου συντάχθηκαν οι προαναφερθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όσο και στις Συλλογικές Συμβάσεις ναυτικής εργασίας,

Επειδή τίθεται ζήτημα ασφαλείας των μελών πληρωμάτων που είναι επιφορτισμένα με την πρόσδεση των εν λόγω πλοίων υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,

Επειδή δημιουργείται απώλεια εσόδων στους φορτοεκφορτωτές και κατ’ επέκταση στα ασφαλιστικά ταμεία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προχωρήσουν σε τροποποίηση ή απόσυρση από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων της προσθήκης «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17» (ΦΕΚ 3299/τ.Β΄/9-12-2014);