Μ. Κάτσης για GDPR: φραγμός στην ασυδοσία, προστασία ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

26 ΑΥΓ

Ομιλία του βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση στην ολομέλεια για το ν/σ του Υπ. Δικαιοσύνης με τίτλο: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.