Συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης με τον Αν. Υπουργό Παιδείας Κώστα Φωτάκη πραγματοποίησαν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μάριος Κάτσης και Αναστασία Γκαρά

6 ΦΕΒ

 

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 02/02/17, με τον Αν. Υπουργό Παιδείας Κώστα Φωτάκη, στην οποία συμμετείχαν επίσης στελέχη του ΥΠΠΕΘ καθώς και ο Πρόεδρος του ΕΔΕΤ Παναγιώτης Τσανάκας. Στα πλαίσια της συνάντησης ο κ. Φωτάκης ενημέρωσε για τα νέα προγράμματα που στηρίζουν την Έρευνα, τους νέους επιστήμονες και τη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών των ακριτικών περιοχών  Θεσπρωτίας και Έβρου.

Πραγματοποιήθηκε ένας  ουσιαστικός διάλογος για τις προοπτικές αξιοποίησης των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα των δύο ακριτικών περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον κεντρικό σχεδιασμό για την προσέλκυση νέων επενδύσεων για τους εν λόγω Νομούς, ανοίγοντας όμως ταυτόχρονα μια διέξοδο σε νέους επιστήμονες και σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίοι αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές, αλλά και τις σχεδιαζόμενες, θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής.

Η εποικοδομητική αυτή συνάντηση αποτελεί την αρχή μιας παραγωγικής συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς αποφασίστηκαν από κοινού δράσεις για την ενημέρωση και τη δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων στην περιοχή μας, ώστε να ξεκινήσει ένας κύκλος εργασιών στον τομέα αυτό με απώτερο σκοπό πάντα την αξιοποίηση του καταρτισμένου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού.

 

Ειδικές Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογιών οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα:

 

 1. Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό
  ” Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία”

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών για τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάςΕπιπρόσθετα, η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης ανέρχεται σε 13 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14 εκ. €.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φορείς Πολιτισμού, ερευνητικοί φορείς  και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και για πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενώ οι ενισχύσεις καινοτομίας για Μμε αφορούν δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις:

Παρέμβαση Α  – Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό

Παρέμβαση Β  – Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη):

Για την Παρέμβαση Α: έως 1.000.000 € ανά έργο

Για την Παρέμβαση Β:  έως 150.000 € ανά επιχείρηση

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση)  κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

 1. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

Η ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκ. €.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς  και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και για πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενώ οι ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ αφορούν δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

 1. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων
  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Στην Δράση θα υποβάλλονται προτάσεις έργων εντασσόμενες σε τρεις παρεμβάσεις

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΜΜΕ Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στην δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες ή σε συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς ανάλογα με την παρέμβαση της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές)
 2. Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ): Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ ανάλογα με την παρέμβαση και τον αριθμό των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 280.000.000 € και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο Προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α΄ Κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 €
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως 100% ανάλογα με την παρέμβαση, την επιλέξιμη δραστηριότητα δαπανών, την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

 

 1. Ταμείο Συμμετοχών

Ένα νέο Ταμείο Συμμετοχών, που θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ίδρυσε το υπουργείο Οικονομίας.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Το νέο Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Αποτελεί μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενίσχυση δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, μέσω του νέου Ταμείου στοχεύουμε στην προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα εισέρεαν στην ελληνική οικονομία.

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι, πως αν δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση, δεν ζητείται επιστροφή κεφαλαίων.

Το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.